REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AROMALAB.PL

Poniżej znajdziesz regulamin określający zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.aromalab.pl

Zawarto w nim informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu jest:

AROMARAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS 0001027527
NIP 5273049491
REGON 52485770000000
Adres UL. ZŁOTA 75A /7
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-819
Województwo MAZOWIECKIE

email: kontakt@aromalab.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.aromalab.pl;

Klient – usługobiorca, konsument nabywający towary i dokonujący transakcji w sklepie internetowym www.aromalab.pl, który jest osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sprzedawca

AROMARAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS 0001027527
NIP 5273049491
REGON 52485770000000
Adres UL. ZŁOTA 75A /7
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-819
Województwo MAZOWIECKIE

Strony – Klient i Sprzedawca;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.aromalab.pl

Produkt– produkt oferowany w Sklepie będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Zawierana jest w języku polskim.

Cena – Cena przypisana do każdego produktu jest łączną ceną brutto za produkt, uwzględniającą podatek VAT, wyrażoną w polskiej walucie. Nie obejmuje ona kosztów wysyłki, które naliczane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Klient wyraża wolę kupna Produktu.
Może być złożone zarówno poprzez założenie Konta, jak i bez konieczności rejestracji przez Klienta.

Koszyk – elektroniczny formularz dostępny na stronie Sklepu, służący do przechowywania Produktów wybranych przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

Konto – indywidualne konto elektroniczne, utworzone poprzez rejestrację Klienta na stronie Sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień, zabezpieczone loginem i hasłem ustalonymi przez Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem , www.aromalab.pl/regulamin

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dane osobowe – niezbędne dane osobowe Klienta, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia;

Kod rabatowy – kombinacja liter, cyfr i innych znaków, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu, na zasadach określonych w rozdziale szóstym Regulaminu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1963 Nr 16 poz. 93);

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

1.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (sprzęt komputerowy i oprogramowanie):

  • komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli;

1.3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego akceptację i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.

1.4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nieumieszczania w Sklepie jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem oraz nienaruszania uprawnień administratora Sprzedawcy.

1.5. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały prezentowane w Sklepie należą do Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich, a osoby odwiedzające Sklep są zobowiązane do ich nienaruszania. Sprzedawca zastrzega zakaz ich kopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Możliwość uzyskania licencji na korzystanie z materiałów dostępnych w Sklepie: kontakt@aromalab.pl.

2. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ)

2.1. ZASADY OGÓLNE

2.1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do negocjacji. Umowę Sprzedaży pomiędzy Stronami uznaję się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.1.2. Dokonywanie zamówień przez Klienta jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2.1.3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, także poza jej granicami.

2.1.4. Każdy produkt ma przypisaną własną Cenę, wyrażoną w polskich złotych, która jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy przesyłki, które zostają naliczone w procesie dokonywania Zamówienia, zgodnie z preferencjami Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w Sklepie oraz organizowaniu promocji cenowych i wyprzedaży.

2.1.5. Każdy Produkt zostaje dostarczony do Klienta wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta i wymaga podania przez niego niezbędnych danych w formularzu Zamówienia, w szczególności numeru NIP.

2.1.6. Jeżeli Produkt zamówiony przez Klienta jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta oraz uzgadnia z nim wydłużony czas realizacji zlecenia lub zwraca Klientowi całość zapłaconej kwoty.

2.2. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

2.2.1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta lub bez dokonywania rejestracji.

2.2.2. Proces złożenia Zamówienia Klient rozpoczyna poprzez dodanie pierwszego Produktu do Koszyka. Po dokonaniu wyboru listy zakupów, w celu sfinalizowania transakcji, Klient naciska przycisk „Kupuję i płacę”.

2.2.3. Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu wraz z dokonaniem rejestracji, zostaje on jednorazowo poproszony o założenie konta wraz z loginem i samodzielnie ustalonym hasłem (składającym się z co najmniej 6 liter), następnie potwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący otrzymany na wskazany adres poczty elektronicznej. Następnie Klient postępuje tak jak w paragrafie 2.2.4 niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji Klient może przeglądać historię Zamówień oraz składać każde kolejne Zamówienie korzystając ze swojego Konta, bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych.

2.2.4. Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu bez rejestracji, zostaje on poproszony o wypełnienie formularza zamówienia. Niezbędne jest wypełnienie przez Klienta następujących danych: Imię i Nazwisko/firma, adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Klient dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych opcji (płatność przelewem/ / płatność online Przelewy24, lub PayPal oraz dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu (przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska/przesyłka pocztowa zagraniczna). Po wypełnieniu Formularza, Klient potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.2.5. Po sfinalizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej, potwierdzającą złożenie zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania wyżej opisanej wiadomości e-mail, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, zostają przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

2.3. METODY PŁATNOŚCI

2.3.1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2.3.2. Klient Sklepu ma do wyboru następujące metody płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – ING: 64 1050 1025 1000 0097 0652 5194

b) płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisów:

  • Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357)
  • Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

2.3.3. Jeżeli Klient wybrał opcję zapłaty przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w punkcie 2.2.5. Regulaminu, potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.4. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

2.4.1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

2.4.2. Klient Sklepu ma do wyboru następujące sposoby dostawy Produktów ze Sklepu:

a) przesyłka pocztowa – za pośrednictwem Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972

b) przesyłka kurierska – za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10,

c) przesyłka do paczkomatu – za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 120246484

2.4.3. Klient ponosi koszty wysyłki Produktu, zgodnie z własnym wyborem i cenami wskazanymi w Formularzu Zamówienia, w trakcie dokonywania transakcji.

2.4.4. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

2.4.5. Czas dostawy należy obliczać od dnia w którym Klient dostał wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych).

2.4.6. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Produkt został wysłany Klientowi jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia/dokonaniu wpłaty.

2.4.7. W przypadkach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego obioru Produktu na terenie Warszawy.

3. ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3.1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

3.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu przesyłki przez Klienta.

3.2.1. Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w paragrafach powyższych oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na dole strony.

3.2.2. Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres: kontakt@aromalab.pl

3.2.3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

3.2.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Produktów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

3.2.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

3.2.6. Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres AromaLab ul. Wileńska 69/pok.5, 03-416 Warszawa

3.2.7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

3.2.8. W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

3.2.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

4.PRZEWIDZIANA PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA i PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

4.1. Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

4.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, za rzeczy sprzedane posiadające wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

4.4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4.5. Klient, który stwierdził że nabyty Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (patrz: punkt 3.2 Regulaminu), złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady.

4.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4.7. Klient dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego powinien opisać w nim powód złożenia reklamacji oraz sprecyzować żądanie wobec Sprzedawcy (spośród żądań wymienionych w punkcie 4.5. Regulaminu. Klient powinien także udostępnić Sprzedawcy swoje dane kontaktowe – adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

5. KODY RABATOWE

5.1. Klient Sklepu, może dokonać zakupów w Sklepie przy użyciu Kodu Rabatowego, dzięki któremu uzyskuje procentową zniżkę naliczaną od wartości zamówienia (kod rabatowy nie uwzględnia kosztów przesyłki).

5.2. Każdy Kod Rabatowy jest jednorazowego użytku i ma zapisaną określoną datę ważności, po której oferowana zniżka jest anulowana przez Sprzedawcę.

5.3. Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod Rabatowy zgodnie z zasadami organizowanych promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

5.4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez Sprzedawcę. W przypadku zastosowania Kodu Rabatowego do kupna Produktu objętego inną promocją, przy Zamówieniu naliczana jest większa ze zniżek procentowych przysługujących Klientowi.

5.5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

5.6. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, należy wpisać ciąg znaków w polu „KOD RABATOWY” przy składaniu Zamówienia w Sklepie.

6. NEWSLETTER

6.1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Elizę Puda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Eliza Puda AromaLab”, Klientom Sklepu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Regulaminu.

6.2. Newsletter oferowany przez Sprzedawcę jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów oraz innych użytkowników o produktach, ich właściwościach i zastosowaniach, promocjach, wyprzedażach, nowościach, poprzez okresowe, regularne lub nieregularne wysyłanie informacji Klientom w formie listu elektronicznego drogą elektroniczną.

6.3. Subskrypcja Newslettera przez Klienta polega na wpisaniu własnego adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie, lub wyrażeniu zgody w formularzu Zamówienia na otrzymywanie Newslettera. Obydwie formy subskrypcji oznaczają wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

6.4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera przez Klienta oznacza zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) na adres poczty elektronicznej.

6.5. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera, poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres kontakt@aromalab.pl.

7. ŚRODKI OCHRONY TREŚCI CYFROWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania transakcji w Sklepie aromalab.pl jest Sprzedawca. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, a Sprzedawca przetwarza je tylko w celach zawartych w niniejszym Regulaminie i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadkach zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia Klientów złożone przed datą wejścia w życie tej zmiany.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

8.3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020r.

 

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:

AromaLab
ul. Wileńska 69 pok. 5
03-416 Warszawa
biuro@aromalab.pl

Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………..

Zamówionych/dostarczonych dnia…………………………/…………………………………

Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………….

Adres konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………..

Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Data…………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………..